Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er " Kulturens Venner Sydsjælland ".

§ 2.

Formål med foreningen er, gennem fælles aktiviteter at skabe et aktivt, kulturelt og socialt netværk.

Enhver:

§ 3.

▪ enhver der er fyldt 40 år kan blive medlem
▪ som har betalt kontingent til foreningen KV-SYD såvel ▪ som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag,

kan blive medlem af foreningen.

Kontingent skal dække foreningens udgifter, bl.a. i forbindelse med medlemsmøder, annoncering og hjemmeside m.v.

Ud over kontingentet betaler medlemmer egne udgifter i forbindelse med alle aktiviteter. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen eller nægtes optagelse uden nærmere begrundelse.


 

Foreningens virksomhed udøves gennem:

§ 4.

▪ Bestyrelsen
▪ Ad-hoc grupper
▪ Udvalg nedsat af bestyrelsen ▪ Medlemmerne

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen kan disponere over foreningens indtægter og formue. Økonomiske forhold tegnes foreningen af formand og kasserer.

Foreningens kasserer indsætter likvide midler til højest mulig rente i bank eller sparekasse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år, det tilstræbes at afholde den 1. søndag i marts måned.

 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Foreningsåret følger kalenderåret. Ved indmeldelse efter 1.7. betales 1⁄2 års kontingent.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges formand, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

De valgte bestyrelsesmedlemmer udgør herefter foreningens bestyrelse, der tiltræder når valghandlingen er slut.

Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand, 1 bestyrelsesmedlem, og 1 revisor er på valg i ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Alle suppleanter vælges for en periode af 1 år. genvalg kan finde sted.

Hvis formanden, i en valgperiode, træder ud af bestyrelsen, afgør bestyrelsen, om der
skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor nyvalg finder sted og med det ene punkt på dagsordenen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem i perioden træder ud af bestyrelsen, overtages
pladsen af den suppleant, der har siddet længst tid i bestyrelsen. Denne suppleant overtager

samtidig den udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

På generalforsamlingen fremlægges regnskabet for det forløbne år i revideret og underskrevet stand.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på foreningens hjemmeside, og der udsendes dagsorden pr. mail til alle medlemmer af foreningen, med mindst 3 ugers varsel.

 

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal tilsendes et bestyrelsesmedlem i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  1. Valg af stemmetællere.

  2. Formandens beretning.

  3. Regnskab.

  4. Kontingent.

  5. Forslag.

  6. Valg.

  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan ved fuldmagt på generalforsamlingen, repræsentere mere end et medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 7 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 6.

Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er

indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen.

Denne ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen af alle medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet.

Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til en ny

ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med simpelt absolut flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

Ved foreningens ophævelse tilfalder aktiverne en forening med et formål som svarer til KV-SYD, eller en på generalforsamlingen besluttet anvendelse.

Således besluttet på den ordinære generalforsamling d. 16. marts 2014.